Školení řidiču tzv. „referentských vozidel“ podle Zákoníku práce

Povinnost absolvování pravidelného školení odborné způsobilosti řidičů, kteří k výkonu zaměstnání používají firemní, či soukromá motorová vozidla vychází ze zákona č. 262/2006 Sb.( Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů – „referentů“.

Školení zamšstnanců§103 odst 2 Zákoníku práce definuje povinnost zaměstnavatele doslovně : „Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Výše uvedené předpisy jsou podrobněji uváděny v § 349 odst 1. jako „dopravní předpisy“. K dopravním zákonům patří :

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky.

Nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým je definována organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen dodržovat při realizaci dopravy motorovými vozidly.

Obsah a rozsah školení není zákonem přesně definován. Záleží vždy na zaměstnavateli v jakém rozsahu zabezpečí školení a ověření získaných znalostí s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

Periodicita školení by na základě zákona č. 247/2000 Sb. měla být 1x ročně. Absolvování školení a ověření znalostí je nutno vždy zdokumentovat.

Zpět na www.TVautoskola.cz